Renoveringsstöd

Flerbostadshus

Nytt renoveringsstöd för flerbostadshus. Börjar att gälla 1 oktober 2021.

Läs mer på länk 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2021664-om-stod-till_sfs-2021-664