Visselblåsarfunktion

Trästolpe med olikfärgade skyltar, i bakgrunden syns en mörk molnig himmel.

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i vår verksamhet. Visselblåsar-funktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av.

Den nya visselblåsarlagen (lagen [2021:890] om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) ger ett skydd mot repressalier, det vill säga att en verksamhetsutövare (förbundet) inte på något sätt får hindra rapportering eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Det är viktigt att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Lapplands kommunalförbund har en intern rapporteringsfunktion där du kan rapportera olika former av missförhållanden och oegentligheter inom förbundet. Den syftar till att förbättra möjligheten att avslöja former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar. Det är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för förbundet.

Läs mer om Lapplands kommunalförbunds Riktlinjer för visselblåsarfunktion här längre ner på sidan.

Att göra en anmälan
Du gör anmälan via detta visselblåsarformulär >> Rapportering av missförhållanden kan göras muntligt genom att lägga in en ljudfil eller lämna information om du önskar bli kontaktad per telefon. Det är även möjligt att rapportera vid ett fysiskt möte. All information om hur du går till väga vid rapportering får du via formuläret.

Ärendet tas emot av en intern utredningsfunktion inom Lapplands kommunalförbund där ärendet utreds och behandlas. De personer som arbetar i de interna rapporteringskanalerna har en oberoende ställning i förbundet och har mandat att inleda och avsluta utredningar utan verksamhetsutövarens godkännande. Utredningsfunktionen består av personalstrateg, personalkonsult, controller samt upphandlingssamordnare.

Riktlinjer för visselblåsarfunktion inom Lapplands kommunalförbund

Riktlinjerna ska vara till hjälp för hur Lapplands kommunalförbunds medarbetare med fler bör agera vid rapportering av missförhållanden – så kallad visselblåsning. Riktlinjen utgår från lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Den nya lagen ska komplettera det skydd som redan finns och förändrar inte skyddet enligt grundlagarna. Detta innebär bland annat att meddelarskyddet kommer att löpa parallellt med den nya lagen för att skydda visselblåsare. 

Syftet med visselblåsning
Syftet med riktlinjen är att ge tydlig vägledning om när och hur missförhållanden kan rapporteras i situationer då det inte är aktuellt att använda sedvanlig ordning för rapportering. Alla avslöjanden om missförhållanden, som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram, ska hanteras på ett rättvist och korrekt sätt. Viktigt att betona är att visselblåsarfunktionen inte ska ersätta ett öppet samtalsklimat. Således är förbundets ambition och förhoppning att man i första hand som anställd vänder sig till sin närmaste chef, och som medborgare till den verksamhet det berör. 

Visselblåsning
För att omfattas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska visselblåsare som anmäler om missförhållande av allmänintresse ges skydd mot repressalier från verksamhetsutövare som inte får hindra eller försöka att hindra rapportering eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person. Skyddet mot repressalier omfattar:

• Arbetstagare
• Volontärer
• Praktikanter
• Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
• Egenföretagare
• Personer om ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag, och aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.

De som slutat vara verksamma hos Lapplands kommunalförbund kan rapportera om sådant som de fick information om under sin tid som verksamma inom förbundet. 

Förutsättningar för skydd mot arbetsrättsliga eller andra åtgärder
En förutsättning för att vara skyddad mot arbetsrättsliga eller andra åtgärder är att den som rapporterar vid tidpunkten för missförhållandena hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sanna. Om rapporteraren genom inhämtande av information gör sig skyldig till brott finns ingen ansvarsfrihet även om det råder missförhållanden. Brott som typiskt sett kan begås vid inhämtande är stöld, olaga intrång, dataintrång, spioneri eller obehörig befattning med hemlig uppgift. 

Samråd med facklig organisation
Förbundet är positiv till att den rapporterande vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering och riskerar inga repressalier eller hindrande åtgärder i samband med rådgivningen. Samrådet kan ske både med de lokala och de centrala arbetstagarorganisationerna.  

Vad kan rapporteras enligt visselblåsarlagen
Lagstiftningen för visselblåsning gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att denna kommer fram. För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs att missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten. Normalt sett är det då inte frågor om rapportering av sådant som endast rör medarbetarens egna arbets- och anställningsförhållanden. Utöver att missförhållandena ska angå allmänheten krävs det att allmänheten har ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Det kan till exempel gälla vanliga och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Allmänheten kan också ha ett legitimt intresse av att bli informerade om missförhållanden för att kunna vidta åtgärder för att skydda sig. Missförhållanden av allmänintresse kan exempelvis avse misstänkt korruption, andra ekonomiska oegentligheter, olämplig bisyssla, privat vinning eller fördel på grund av sin befattning eller närstående som gynnas. Det kan även handla om lagbrott och allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten som exempelvis brister i säkerhet på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Lapplands kommunalförbund.

Visselblåsarfunktionen är inte avsedd för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, pedagogisk förmåga, etik och moral etc. Det är inte heller lämpligt att rapportera känsliga personalfrågor och HR- frågor som är kopplade till enstaka individer utan dessa hänvisas till närmsta chef, överordnad chef, fackligt ombud, skyddsombud eller personalfunktionen.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att rätta till missförhållanden, inte att vara en brottsbekämpande funktion. Påståenden om brottsliga gärningar som kommer in till visselblåsarfunktionen kan komma att överlämnas till brottsbekämpande myndigheter beroende på vad som kommer fram vid utredningen och uppföljningen av rapporteringen. 

Hur rapporterar man ett missförhållande?
Rapportering om missförhållanden i Lapplands kommunalförbunds verksamheter kan göras till förbundets visselblåsarfunktion (intern rapporteringskanal) eller till myndigheter utsedda av regeringen att ta emot rapportering inom sina respektive ansvarsområden (extern rapporteringskanal). Det är valfritt att välja en intern eller extern rapporteringskanal, men missförhållanden som rör Lapplands kommunalförbunds verksamheter kan alltid skickas till förbundets egen visselblåsarfunktion.

Intern rapporteringskanal
För visselblåsning via de interna rapporteringskanalerna finns information på förbundets interna Insida och webbplatsen lapplands.se. Rapportering av missförhållanden kan göras muntligt, skriftligt eller vid ett personligt möte med visselblåsarfunktionen. Om en muntlig rapportering ska spelas in kommer den rapporterande personen att bli tillfrågad om att lämna samtycke. Man kommer också att ges möjlighet att kontrollera, rätta och godkänna en utskrift eller ett protokoll från samtalet.

Extern rapporteringskanal
En extern rapporteringskanal är en kanal som är upprättad hos en myndighet för rapportering om överträdelser som ligger inom den myndighetens ansvarsområde. En extern rapporteringskanal kan till exempel användas om man inte tror att rapportering till förbundets interna rapporteringskanal skulle innebära en objektiv och saklig hantering. I bilagan till regeringens förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden finns en förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden. 

Hur hanteras anmälningarna?
Ärendet tas emot av en intern utredningsgrupp inom Lapplands kommunalförbund där ärendet utreds och behandlas. De personer som arbetar i de interna rapporteringskanalerna har en oberoende ställning i förbundet och har mandat att inleda och avsluta utredningar utan verksamhetsutövarens godkännande. Personer som arbetar i de interna rapporteringskanalerna kan inte bestraffas för att de utför sina uppgifter. Utredning kan vid behov ske av extern part, exempelvis vid misstanke om mycket allvarliga missförhållanden eller om rapporteringar involverar personer i högsta ledningen inom förbundet.

Rapportering av missförhållanden kan göras muntligt, skriftligt eller vid ett personligt möte med visselblåsarfunktionen. Det är möjligt att rapportera anonymt även om sekretessreglerna ska skydda dig som rapporterar och även den som blir rapporterad. Om man väljer att vara anonym ska man vara medveten om att Lapplands kommunalförbund inte har möjlighet att återrapportera till vederbörande.

Bekräftelse om inkommen anmälan och eventuella omedelbara åtgärder till anmälaren ska ske inom 7 dagar. Återkoppling i skälig utsträckning om åtgärder som har vidtagits samt om skälen för dessa, ska ske inom 3 månader från det att bekräftelse lämnats. Observera att om man vid rapporteringstillfället avsagt sig bekräftelse på inkommen rapport är det inte möjligt att få återkoppling om vad rapport resulterat i.

Ärenden som faller utanför systemets syfte avskrivs som visselblåsarärenden. Om missförhållanden i en rapport inte omfattas av visselblåsarlagen men ändå bedöms vara allvarliga, skickas nödvändiga uppgifter från rapporten till chef för respektive förvaltning för vidare utredning. Ansvaret för att vidta eventuella åtgärder ligger då hos berörd förvaltning.

Lapplands kommunalförbunds direktion och förbundets ledningsgrupp får en anonymiserad uppföljning minst en gång per år över ärenden som behandlats inom ramen för lagen. 

Personuppgifter och sekretess
Visselblåsarlagen ställer krav på att endast personer som har utsetts som behöriga eller personer som arbetar vid enheter som har utsetts som behöriga att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter får har tillgång till personuppgifter som behandlas i ett uppföljningsärende.

Visselblåsarfunktionen får behandla personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och gällande dataskyddslagstiftning samt i enlighet med visselblåsarlagen. Inom Lapplands kommunalförbund är det utsedda funktioner i den interna utredningsgruppen, samt vid behov extern anlitad part, som behandlar personuppgifterna.

Lapplands kommunalförbund är en myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Därmed räknas alla inkomna handlingar som allmän handling, dock med uppgifter som skyddas av sekretess. Detta innebär att rapporten (visselblåsningen) kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem som är uppgiftslämnare har sekretesskydd i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Uppgiftslämnare kan lämna sina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen på ett skyddat sätt för att kunna få återkoppling kring vad som hänt med ärendet. Visselblåsarfunktionen kan också behöva kontakta uppgiftslämnaren för att ställa kompletterande frågor. 

Riktlinjerna är antagna av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2023-02-28