Stöd och bidrag energi

pengar i högar

Här hittar du tips på stöd och bidrag som du kan söka för energiåtgärder. Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig att hitta rätt stöd. Det gäller privatpersoner, organisationer, kommuner och företag.

Det finns olika typer av stöd som du kan söka. Vi listar här några tips på olika stöd,  men det är inte Lapplands kommunalförbund som administrerar stöd eller bidrag. Informationen vi presenterar här är bara en kortfattad summering. Stödformer och regelverket ändras oftast. Det är därför viktigt att du alltid själv ta reda på vad det är som gäller direkt på den myndigheten som ansvarar för stödet. Klicka på länkarna som ligger under rubriken på stöd och läs mer.

Hittar du inte det som du letar efter eller om du har frågor och funderingar - tveka inte att ta kontakt med oss, vi hjälper dig!

 

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma hus.

Mer information på Boverkets hemsida. Du söker via Boverkets e-tjänst.

 

Skattereduktion för privatpersoner "grön teknik"

Installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Från 1 januari 2021 blir det skattereduktion vid installation av grön teknik. Detta hanteras via Skatteverket. Köparen kommer att få avdraget direkt på fakturan och det gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Grön teknik hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktionen ges för

- Installation av nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

- Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

- Installation av laddningspunkt till elfordon.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material..

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion. Reduktionen kan även medges i de fall en förälder bor i bostaden man äger helt eller delvis förutsatt att föräldern är bosatt i Sverige.

Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten. Reduktionen för de båda avdragen kan aldrig bli större än vad privatpersonen ska betala i slutlig skatt.

Läs mer om stödet på Skatteverkets hemsida

 

Stöd till solceller

Se ovan under grönt skatteavdrag. Till detta tillkommer:

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet

Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet om du anmäler till elnätföretaget att du framställer förnybar el och din anläggning uppfyller vissa villkor.

Underlaget för skattereduktion är det antal kilowattimmar du matar in på elnätet men underlaget kan aldrig bli större än det antal kilowattimmar som tagits ut i anslutningspunkten.

Om ni är flera personer som anmält till elnätföretaget att ni framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika mellan er. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Skattereduktionen uppgår till underlaget multiplicerat med 60 öre. Skattereduktionen kan därmed högst uppgå till 18 000 kronor per år (30 000 kilowattimmar × 60 öre).

Läs mer på Skatteverkets hemsida

 

Att sälja överskottsel

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. Du måste ha ett avtal med ett avtalat pris för att du ska kunna kräva att få betalt för inmatad el.

Du bör jämföra priset som olika företag är beredda att betala för din el innan du tecknar avtal. Tänk på att de flesta elhandelsföretagen kräver att du även köper el från företaget. Du bör därför räkna både på företagets elpris (som du betalar för använd el) och dess inköpspris för din solel, innan du bestämmer dig.

Läs mer på Energimarknadsbyråns hemsida

 

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Här hittar du aktuell information om Klimatklivet

 

Energieffektiva små- och medelstora företag

Energimyndigheten ger stöd och kunskap kring hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energi. På de här sidorna berättar de mer om olika stöd till energieffektivisering i ditt företag eller din organisation.

 

Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler 

Senast den 1 december varje år går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden. För att få investeringsbidrag för köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparation krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden.

Läs mer om investeringsstödet på Boverkets hemsida


Föreningar: stöd till energiprojekt

Föreningar som är ansluten till Riksidrottsförbundet, RF har möjlighet att ansöka om stöd till energi- och miljöprojekt via inloggning på IdrottOnline.

Kommunens energi- och klimatrådgivare erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och miljörådgivning som kan bifogas ansökan.

Syftet med stödet till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till att Sveriges miljömål uppfylls och att föreningarna samtidigt kan hålla nere sina kostnader.

Läs mer på RF hemsida Länk