Uppmaning: lämna inte över miljöskulden till nästa generation!

Grafik hus och pengar

Idag är tilltron till att värmepumpar löser kravet på att bygga energieffektivt. Men ofta är beräknad energianvändning för ett nytt hus inte sann. En slutbesiktning av ett färdigställt hus är ingen garanti av verklig energianvändning.

I Malmfälten, Gällivare och Kiruna skall gammalt bort och nytt byggas för att ge plats till ökad gruvdrift. Under det senaste året har kommunens energi- och klimatrådgivare därför genomfört ett riktat projekt för dem som bygger nytt i Malmfälten.

Under projektets gång har det visat sig att beräknad energianvändning för nya hus inte alltid stämmer. Man frågar sig vilken generation som skall betala notan för att de teoretiska beräkningarna av energianvändningen inte stämmer överens med verkligheten?

Peter Palo, projektledare, rekommenderar: "Ställ krav på att mätning av verklig energianvändning genomförs av husleverantören eller byggmästaren om det är så att någon annan bygger åt dig!"

Ett räkneexempel: merkostnad på 61 000 000 kr

En villa som efter mätning och energideklaration visar sig nyttja 105 kWh per kvm och år istället för beräknade 90 kWh per kvadratmeter och år skulle ge en ökning på 15 kWh per kvm år. Denna ökning av verklig energianvändning skulle på en 120 m2 villa ge en kostnad på 2700 kr per år om vi antar att elpriset totalt inkl. nätavgift och övriga kostnader ligger på 1.50 per kWh. 300 villor i Malmfälten skulle ge en merkostnad på drygt 800 000 per år. En förväntad livslängd på 75 år i detta exempel ger en merkostnad på 61 000 000 kr, sextioen miljoner kronor, och då har vi inte tagit hänsyn till en förväntad energiprisökning på köpt el.

Lösningar och alternativ finns

Men det finns lösningar som kompenserar för en allt för högt ställd förväntning på installerad värmepump. Med en installerad frånluftvärmepump har man ökat sitt elberoende som man kan kompensera med egen mikroproduktion av el. En solcellsanläggning på ditt hustak är en bra lösning om ditt hus är placerad på lämpligt sydläge. 

Sätt fokus på att klimatskalet d.v.s. husets väggar, fönster och tak är välisolerad och med ett bra U-värde men framför allt kontrollera husets lufttäthet, kräv att en tätningskontroll genomförs innan slutbesiktning godkänns. Klimatskalet är oberoende av tekniska installationer som värmepumpar, fjärrvärme, egen vedpanna, direktel. Gör Du ett bra klimatskal och har värmeväxling på ventilationen spelar det ingen större roll om energipriserna fördubblas.

Peter avslutar med att skicka en uppmaning till alla beslutsfattare i byggprocessen: "Jag som energi- och klimatrådgivare tycker inte att notan på miljöskulden och driftkostnader lämnas över till nästa generation och därför uppmanar jag både beslutsfattare i LKAB, berörda kommuner samt enskilda villaägare, som bygger nytt att ta höjd för att nya hus byggs med dagens bästa teknik och materialval."

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann