Information till elever och vårdnadshavare

Här finns samlad information som är bra att ha till hands för vårdnadshavare och elever på Lapplands Gymnasium Jokkmokk

 

Schema

Schemat publiceras i början av varje termin och kan variera över tid. Kontrollera därför ditt schema regelbundet.

Schemat kan ses via Dexter eller Skola 24:

Dexter: När du är inloggad i Dexter kan du som elev eller vårdnadshavare se aktuellt schema.

Skola 24: På skola 24 kan du filtrera schema på bland annat klass, lärare och sal. För att få fram ett individuellt schema skriver du in din signatur i den tomma rutan och väljer därefter period (HT/VT eller specifik vecka).

 Dexter

I Dexter kan elev/vårdnadshavare bland annat: 

 • anmäla/se frånvaro
 • se schemat
 • se aktuell studieplan
 • göra val, till exempel individuella val

Inloggningsuppgifter till Dexter får du som vårdnadshavare per post i samband med att ditt barn blir antagen till Lapplands Gymnasium. Du har tillgång till Dexter fram tills dess ditt barn fyller 18 år. 

Mer om hur du använder Dexter kan du läsa i Handbok för medborgare i Dexter (nedan) eller i instruktionsfilmen för Dexter.

Har du frågor om Dexter, hör du av dig till administratören på 0971-172 30

Frånvaro

Om du som omyndig elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan delta i undervisningen skall vårdnadshavare omedelbart anmäla detta till skolan. Detta görs i det webbaserade frånvaroprogrammet Dexter. Myndig elev anmäler själv frånvaro.

Frånvaro skall göras dagligen tills det att du är på plats på skolan.

Om du går på ett yrkesförberedande program och befinner dig på APL skall du dessutom meddela din handledare.

Ledighetspolicy

Ledighet beviljas restriktivt och endast för enskilda angelägenheter av större betydelse för eleven. Det kan handla om hälsovård, större familjeangelägenheter, deltagande i idrotts- och kulturevenemang samt halkbaneövning, teoriprov och uppkörning för körkort. Ledighet för nöjesresor beviljas inte.

Ansökan om ledighet görs via Dexter. Lämna in ansökan i god tid.Rektor delegerar till mentor rätten att fatta beslut om ledighet upp till tre dagar per termin. Längre ledighet kan bara beviljas av rektor efter yttrande från mentor.

Vid bedömning av ledighetsansökan ska hänsyn tas till ledighetens längd samt till elevens förutsättningar att klara utbildningens mål genom att mentor eller rektor värderar elevens studieresultat, tidigare frånvaro och möjlighet att genom eget arbete kompensera bortfall av studietid.

Vid beviljad ledighet tar eleven och/eller vårdnadshavare kontakt med undervisande lärare för att få information om hur ledigheten ska kompenseras med eget arbete.

Upprepad/ogiltig frånvaro och skolk

För att lyckas med studierna behöver man delta på lektionerna. Närvaro är obligatoriskt. Skolan bryr sig om elevernas välmående och förutsättningar att klara skolarbetet. Vid hög frånvaro följer vi därför upp orsakerna till frånvaron genom samtal med elev och, för omyndig elev, även vårdnadshavare.

Upprepade frånvarotimmar utan giltiga skäl räknas som skolk.
Skolk och ogiltig frånvaro kan påverka studiemedlet. Mer om hur studiemedel fungerar kan du läsa hos CSN och på Palla skolan.

Skolmatsal

Öppettider för skolmatsalen på Lapplands Gymnasium Jokkmokk (belägen på baksidan av hälsocentralen):
Måndag - fredag kl. 10.30 - ca.12.45

Här erbjuds alltid ett vegetariskt alternativ. Anmälan om specialkost görs via en speciell blankett som mentor kan dela ut eller så kan du ladda ner den här. Matsedeln finns på skolmaten.se. Skolmaten finns även som en app.

Elevdatorer och Teams

På Lapplands Gymnasium får alla elever kvittera ut en lånedator som används under hela studietiden. Avtal och riktlinjer för dessa finns nedan.  Vi använder Teams som lärplattform och för den interna kommunikationen. Vid problem med datorn - kontakta expeditionen på skolan.

Mentor

Varje elev har en mentor som vägleder och stöttar under gymnasietiden. Mentorn är ett stöd i frågor om inlärning, studieteknik, elevens arbetsmiljö med mera. Mentorn kan också ta hjälp av andra personer på skolan.

Elevhälsa

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsan består av skolsköterska och skolkurator  som finns till för eleverna. Elever och vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med oss.

Fungerande vardagsrutiner

-viktigare än man kan tro för att må bra! 

Tillräckligt med sömn (gärna 9 h), näringsrik mat, regelbunden motion och meningsfulla/roliga aktiviteter på fritiden ger goda förutsättningar att lyckas med studierna.

 

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa till vid frågor kring studierna, till exempel:

 • individuella val
 • kursutbud
 • utökade kurser
 • programinriktning

Tillsammans med eleven kan de i samtal komma fram till vilka möjligheter som finns utifrån individuella förutsättningar och intressen. Kontaktuppgift till SYV

En fungerande studieteknik underlättar studierna

Studietips från UR finns på Orka plugga

Specialpedagog

Tillsammans med elev, vårdnadshavare, mentor och andra lärare arbetar specialpedagogen för att göra elevens tid på skolan så bra och givande som möjligt.

Detta gör specialpedagogen genom att:

 • samtala kring studiesituationen
 • på bästa sätt försöka möta behoven i lärandet
 • arbeta för att underlätta skolgången och handleda i studiesituationen
 • hjälpa till vid utarbetande av åtgärdsprogram
 • utprova olika alternativa verktyg, till exempel datorprogram, talböcker, minneshjälp och så vidare

Eleven kontaktar sin mentor om det finns behov av stöd för något av följande:

 • komma fram till hur man lär sig bäst   
 • studiesvårigheter av något slag, till exempel läs- och skrivsvårigheter
 • alternativa verktyg för att underlätta skolarbetet
 • planera och strukturera upp studiesituationen

...så tar mentorn elevens funderingar vidare till specialpedagogen

 

Expedition och rektor

Behöver du komma i kontakt med administrativ personal eller rektor? Du hittar alla kontaktuppgifter via länken nedan.


Elevskåp

Under studietiden tilldelas varje elev ett skåp. Depositionsavgiften för skåpnyckel är 150 kr och betalas i samband med skolstart. Då eleven lämnar tillbaka nyckeln efter avslutad skolgång får eleven tillbaka depositionsavgiften.  Elevskåpet är skolans egendom och ska hållas rent och snyggt.  

Skåpen är avsedda för skolmaterial och förvaring av personliga värdesaker sker på egen risk. Någon försäkring som täcker stulna saker ur skåpen finns inte.  Skolan förbehåller sig rätten att gå in i elevens skåp vid misstanke om att det används på ett otillåtet sätt, exempelvis för förvaring av droger eller stöldgods.

 

Rökfri skoltid

Enligt 6 kap. 2 § i lag (2018:2088) om tobak och liknande  produkter är det förbjudet att röka på skolans område. 

Rökning ger skadliga effekter på hälsan, både för den som röker och för andra personer runt omkring. Via ventilation och ingångar kan rök komma in i skolbyggnaden vilket i sin tur leder till andningsbesvär och obehag för många. Vid varje ingång på skolan finns en karta över vad som räknas som skolans område.