För vårdnadshavare och elever

Här finns samlad information som är bra att ha till hands för vårdnadshavare och elever på Lapplands Gymnasium Kiruna

Schema

Schemat publiceras i början av varje termin och kan variera över tid. Kontrollera därför ditt schema regelbundet.

Schemat kan ses via Dexter eller Skola 24:

Dexter: När du är inloggad i Dexter kan du som elev eller vårdnadshavare se aktuellt schema.

Skola 24: På skola 24 kan du filtrera schema på bland annat klass, lärare och sal. För att få fram ett individuellt schema skriver du in personnumret (XXXXXX-XXXX) i den tomma rutan och väljer därefter period (HT/VT eller specifik vecka).

Dexter

I Dexter kan elev/vårdnadshavare bland annat: 

 • anmäla/se frånvaro
 • se schemat
 • se aktuell studieplan
 • göra val, till exempel individuella val

Inloggningsuppgifter till Dexter får du som vårdnadshavare per post i samband med att ditt barn blir antagen till Lapplands Gymnasium. Du har tillgång till Dexter fram tills dess ditt barn fyller 18 år. 

Mer om hur du använder Dexter kan du läsa i Handbok för medborgare i Dexter.
Har du frågor hör du av dig till någon av handläggarna i Kiruna.

IST Omdöme

IST Omdöme för vårdnadshavare

    

Gå in via länken: https://lapplands-guardian-learn.se.ist.com/

Vårdnadshavare loggar sedan in med sitt BankId för att komma åt att se sina barns omdömen.

Frånvaro

Om du som omyndig elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan delta i undervisningen skall vårdnadshavare omedelbart anmäla detta till skolan. Detta görs per telefon på telefonnummer 0980-31 08 77 eller i det  webbaserade frånvaroprogrammet Dexter. Myndig elev anmäler själv frånvaro.

Frånvaro skall göras dagligen tills det att du är på plats på skolan.

Om du går på ett yrkesförberedande program och befinner dig på APL skall du dessutom meddela din handledare.

Ledighetspolicy

Ledighet beviljas restriktivt och endast för enskilda angelägenheter av större betydelse för eleven. Det kan handla om hälsovård, större familjeangelägenheter, deltagande i idrotts- och kulturevenemang samt halkbaneövning, teoriprov och uppkörning för körkort. Ledighet för nöjesresor beviljas inte.

Ansökan om ledighet görs via en blankett som finns på expeditionen. Den finns även att ladda ner nedan. Lämna in blanketten i god till innan ledigheten till din mentor. Rektor delegerar till mentor rätten att fatta beslut om ledighet upp till tre dagar per termin. Längre ledighet kan bara beviljas av rektor efter yttrande från mentor.

Vid bedömning av ledighetsansökan ska hänsyn tas till ledighetens längd samt till elevens förutsättningar att klara utbildningens mål genom att mentor eller rektor värderar elevens studieresultat, tidigare frånvaro och möjlighet att genom eget arbete kompensera bortfall av studietid.

Vid beviljad ledighet tar eleven och/eller vårdnadshavare kontakt med undervisande lärare för att få information om hur ledigheten ska kompenseras med eget arbete.

Upprepad/ogiltig frånvaro och skolk

För att lyckas med studierna behöver man delta på lektionerna. Närvaro är obligatoriskt. Skolan bryr sig om elevernas välmående och förutsättningar att klara skolarbetet. Vid hög frånvaro följer vi därför upp orsakerna till frånvaron genom samtal med elev och, för omyndig elev, även vårdnadshavare.

Upprepade frånvarotimmar utan giltiga skäl räknas som skolk. Mentor bedömer giltigheten i frånvaron. Ibland behöver rektor ta beslutet.
Skolk och ogiltig frånvaro kan påverka studiemedlet. Mer om hur studiemedel fungerar kan du läsa hos CSN.

Skolmatsal

Öppettider för skolmatsalen på Lapplands Gymnasium Kiruna:
Måndag - fredag kl. 10.30 - 13.00

Här erbjuds alltid ett vegetariskt alternativ. Anmälan om specialkost görs till Kiruna kommun via länken nedan. Matsedeln finns på skolmaten.se. Skolmaten finns även som en app.

Elevdatorer och Teams

På Lapplands Gymnasium får alla elever kvittera ut en lånedator som används under hela studietiden. Avtal och riktlinjer för dessa finns på http://lapplands.enamnd.se/. Vi använder Teams som lärplattform och för den interna kommunikationen. Vid problem med datorn - kontakta receptionen på skolan.

Mentor

Varje elev har en mentor som vägleder och stöttar under gymnasietiden. Mentorn är ett stöd i frågor om inlärning, studieteknik, elevens arbetsmiljö med mera. Mentorn kan också ta hjälp av andra personer på skolan.

Elevhälsa

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsan består av skolsköterska, kurator och socialpedagog som finns till för eleverna. Elever och vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med oss.

Fungerande vardagsrutiner

-viktigare än man kan tro för att må bra! 

Tillräckligt med sömn (gärna 9 h), näringsrik mat, regelbunden motion och meningsfulla/roliga aktiviteter på fritiden ger goda förutsättningar att lyckas med studierna.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna kan hjälpa till vid frågor kring studierna, till exempel:

 • individuella val
 • kursutbud
 • utökade kurser
 • programinriktning

Tillsammans med eleven kan de i samtal komma fram till vilka möjligheter som finns utifrån individuella förutsättningar och intressen.

En fungerande studieteknik underlättar studierna

Studietips från UR finns på Orka plugga

Specialpedagoger

Tillsammans med elev, vårdnadshavare, mentor och andra lärare arbetar specialpedagogerna för att göra elevens tid på skolan så bra och givande som möjligt.

Detta gör de genom att:

 • samtala kring studiesituationen
 • på bästa sätt försöka möta behoven i lärandet
 • arbeta för att underlätta skolgången och handleda i studiesituationen
 • hjälpa till vid utarbetande av åtgärdsprogram
 • utprova olika alternativa verktyg, till exempel datorprogram, talböcker, minneshjälp och så vidare

Eleven kontaktar sin mentor om det finns behov av stöd för något av följande:

 • komma fram till hur man lär sig bäst   
 • studiesvårigheter av något slag, till exempel läs- och skrivsvårigheter
 • alternativa verktyg för att underlätta skolarbetet
 • planera och strukturera upp studiesituationen

...så tar mentorn elevens funderingar vidare till specialpedagogerna

Skolbibliotek

För att låna böcker på skolbiblioteket behöver eleven ha ett lånekort/lånekonto. Har eleven ett kort/konto vid något av länets folkbibliotek gäller det även på skolbiblioteket. Om eleven inte har något så ordnar skolbibliotekarien ett. Omyndig elev får då hem ett avtal som vårdnadshavare skriver på.

Vid försenade lån skickas krav ut till eleven via e-post eller via brev. Återlämnas inte utlånade medier efter krav, skickas en faktura för förlorad bok (till vårdnadshavare om eleven är omyndig), precis som från folkbiblioteken. Återlämnas boken tas skulden bort.

Expedition och rektorer

Behöver du komma i kontakt med administrativ personal eller rektor? Du hittar alla kontaktuppgifter via länken nedan.

Elevskåp

Under studietiden tilldelas varje elev ett skåp. För att låsa skåpet behövs en tagg som eleven får kvittera vid skolstart. Elevskåpet är skolans egendom och ska hållas rent och snyggt. Eventuellt byte av elevskåp måste registreras av expeditionspersonalen. Skåp som inte har en registrerad innehavare kommer att tömmas.

Skåpen är avsedda för skolmaterial och förvaring av personliga värdesaker sker på egen risk. Någon försäkring som täcker stulna saker ur skåpen finns inte.  Skolan förbehåller sig rätten att gå in i elevens skåp vid misstanke om att det används på ett otillåtet sätt, exempelvis för förvaring av droger eller stöldgods.

Busskort

Elever som går på Lapplands Gymnasium Kiruna och har minst 6 kilometer till skolan från folkbokföringsadressen kan ansöka om busskort via expeditionen på skolan.

Rökfri skoltid

Enligt 6 kap. 2 § i lag (2018:2088) om tobak och liknande  produkter är det förbjudet att röka på skolans område. 

Rökning ger skadliga effekter på hälsan, både för den som röker och för andra personer runt omkring. Via ventilation och ingångar kan rök komma in i skolbyggnaden vilket i sin tur leder till andningsbesvär och obehag för många. Vid varje ingång på skolan finns en karta över vad som räknas som skolans område.