Energieffektivisering

Jordklot i glödlampa

Det finns stora vinster med energieffektivisering. Du sparar både pengar och miljö och stå bättre rustad inför framtida prisökningar. Varför inte att börja idag med att energieffektivisera?

Energieffektivisering är något för alla

Tillgången på energi har stor betydelse i vårt moderna samhälle. Genom energieffektivisering kan du spara både pengar och miljö. Läs mer nedan om vilka vinster till exempel ett företag kan uppnå genom energieffektivisering.

 

 

Minska företagets kostnader för energi och stärka din konkurrenskraften

 • De flesta företag kan spara mellan 10 och upp till 20 % av sitt energibehov med relativt enkla åtgärder.
 • Ju mindre energi företaget använder desto mindre känsligt blir företaget för skiftande energipriser.
 • Lägre energikostnader ökar konkurrensmöjligheterna både på den svenska marknaden och mot företag i andra länder.

 

Öka produktiviteten och effektiviteten i ditt företag

 • Vid byte till nya energieffektivare system är dessa ofta både tystare och renare. Arbetsmiljön förbättras genom till exempel bättre ventilation, belysning och rutiner.
 • Energieffektivisering kan få fler positiva effekter utöver energibesparingen. Till exempel minskade underhållsstopp och ökad produktivitet.

 

Öka företagets samhällsansvar och minska miljöpåverkan

 • Genom att arbeta med energifrågan minskar ditt företags fotavtryck på klimat och miljöområdet.
 • Allt fler företag vill ta ett samhällsansvar och bidra till klimat- och miljöarbetet.

 

 Stärk företagets varumärke och förbättra image

 • Ett aktivt energi- och miljöarbete kan öka företagets attraktionskraft som arbetsgivare.
 • Genom att energieffektivisera föregår ditt företag med gott exempel och kan bli en inspirationskälla för andra företag.

 

Lev upp till både krav från kunder och lagar

 • Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är företaget proaktivt och står rustat inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav.
 • Allt fler kunder och andra samhällsaktörer ställer miljökrav på leverantörer. Att arbeta med företagets energianvändning kan stärka företagets varumärke och ge marknadsfördelar.
 • Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete kan företaget lättare leva upp till miljöbalkens krav på energihushållning och användning av förnybara energikällor i första hand.

 

Exempel i norra Sverige visar att när ett företag med en normal vinstmarginal på lite drygt fem procent minskar sin energikostnad med omkring 400 000 kronor per år motsvarar den insatsen värdet av en ökning av den årliga omsättningen i samma företag med över sex miljoner kronor. Det innebär att varje krona som sparas med hjälp av energieffektivisering är värd omkring 17 kronor i ökad omsättning (Källa: Energikontor Norr, www.energikontornorr.se).