Validering

Validering handlar om att värdera en persons kunskaper som denna skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Validering kan bli aktuell för den som exempelvis tidigare haft ett arbete i Sverige eller i ett annat land, har utländskt utbildning eller har deltagit i utbildningar och kurser utanför det offentliga utbildningssystemet.

Syftet med validering kan vara att:

- få formella bevis på sin kompetens

- kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatt arbete

Hur går en validering till?

Validering är en strukturerad process som innehåller flera steg och består av olika delar som inledande kartläggning som man vanligtvis gör tillsammans med en studie- och yrkesvägledare, en självskattning som man gör själv där man skattar sina kunskaper mot ett värde, en fördjupad kartläggning som görs tillsammans med en lärare samt en bedömning av det man kan.

Vid en validering kartläggs, värderas och erkänns de kunskaper och erfarenheter en person har mot uppsatta krav inom ett område - t ex ett yrke eller en kurs. En validering avslutas med en bedömning av kunnadet och ett betyg, intyg eller certifikat utfärdas.

Hur lång tid tar en validering?

Det finns ingen exakt tid för hur länge en valideringsprocess kan ta, det beror på syftet med valideringen och individen. Men det är ingen quick-fix! En valideringsprocess består av olika moment och delar och beroende på vad det är man vill validera tar det olika lång tid.