Revisorerna

Förbundets Revisorer

Revisionen är förbundets kontrollorgan bestående av fyra revisorer utsedda av de fyra medlemskommunerna. För LKF innebär det att revisionen utför sitt uppdrag åt samtliga medlemskommuners fullmäktige.

Förbundsrevisionen är ett samordnat instrument för det revisionsarbete som utförs för att utvärdera och kontrollera förbundets verksamhet. Uppdraget för revisionen är detsamma i kommunalförbund som för revisionen i en kommun eller region och styrs av kommunallagen.

I kommunalförbund med direktion utser medlemmarnas fullmäktige revisorer. Revisorerna genomför sin granskning så att den fyller respektive kommunfullmäktiges och därmed även medborgarnas krav på oberoende och integritet samt objektivitet och saklighet.

Förbundets revisorer granskar varje år, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet inom förbundets olika verksamhetsområden. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen i direktionen och gymnasienämnden är tillräcklig.

Revisorerna uttalar sig varje år i frågan om ansvarsfrihet för direktionen och gymnasienämnden via revisionsberättelsen. De upprättar även rapporter där revisionens iakttagelser och synpunkter sammanfattas. I kommunalförbund sker själva ansvarsprövningen i respektive medlemskommuns fullmäktige.

Resultatet av ovan nämnda rapporter och övriga iakttagelser diskuteras löpande under året med berörd nämnd och direktion. Revisorerna biträds i genomförandet av granskningsarbetet av sakkunniga från PwC.

Klicka på länkarna nedan för att ta del av dokumentationen.

Lapplands kommunalförbunds revisorer

Ulf Kero, Pajala, ordförande

Victoria Kangas, Kiruna

Lena Israelsson, Gällivare

Viola Walkeapää, Jokkmokk