Stöd och bidrag energi

pengar i högar

Här hittar du tips på stöd och bidrag som du kan söka för energiåtgärder. Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig att hitta rätt stöd. Det gäller privatpersoner, organisationer, kommuner och företag.

Det finns olika typer av stöd som du kan söka. Vi listar här några tips på olika stöd,  men det är inte Lapplands kommunalförbund som administrer stöd eller bidrag. Informationen vi presenterar här är bara en kortfattad summering. Stödformer och regelverket ändras oftast. Det är därför viktigt att du alltid själv ta reda på vad det är som gäller direkt på den myndigheten som ansvarar för stödet. Klicka på länkarna som ligger under rubriken på stöd och läs mer.

Hittar du inte det som du letar efter eller om du har frågor och funderingar - tveka inte att ta kontakt med oss, vi hjälper dig!

 

Radonbidrag

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

Läs mer på Boverkets hemsida

 

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Här hittar du aktuell information om Klimatklivet

 • Ansvarig: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
 • Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.
 • Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt = je mer minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona je mer chans att få beviljad. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.
 • Exempel på åtgärder: fasa ut fossil energi och ta tillvara restvärme, biogasproduktion, installera laddstationer för elbilar, Cykelbanor och infrastruktur för cykel.

 

Investeringsstöd – stöd till icke-publika laddplatser

Icke-publika laddplatser är laddplatser som installeras i huvudsak för den egna verksamhetens bruk. För dessa går det att få upp till 50 procent av investeringskostnaden i stöd, som mest 15 000 kr per laddpunkt. Bidraget ges som ett engångsbelopp och går att söka för laddplatser som installeras från 15 juni 2019. Stödet kan sökas av företag, föreningar, organisationer, samfälligheter, kommuner och stiftelser, men inte av privatpersoner.

Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets hemsida

 

Ladda-hemma-stödet – stöd till privatpersoner

Detta stöd ger 50 procent av investeringskostnaden i stöd för att installera en laddstation, men som mest 10 000 kronor per fastighet. Den sökande måste äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddplatsen ska installeras. Bidraget kan endast sökas av privatpersoner.

Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets hemsida

 

Stöd till miljöstudier

Efter en energikartläggning och genomförandet av dess åtgärder kan det fortfarande finnas stora möjligheter till ytterligare energieffektivisering. Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på de mest energieffektiva lösningarna? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som leder till en energieffektiv investering.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

 

Stöd till solceller

Investeringsstöd till solcellsanläggningar

 • Ansökan lämnas in till länsstyrelsen via Boverkets portal.
 • Stödet ges till företag, kommuner och privatpersoner.
 • Från och med maj 2019 är stödnivån för samtliga sökande maximalt 20 procent. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk märkeffekt.
 • Man får söka rot-avdrag är möjligt men inte både investeringsstöd & Rot.
 • Mer information om investeringsstöd för solceller finns här

 

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet

 • gäller för sol, vind och vatten.
 • 60 öre /kWh, dock max 18 000 kronor per år.
 • Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.
 • Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget.
 •  För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

 

Att sälja överskottsel

 • Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag.
 • oftast får man mellan 10 och 50 öre per kWh.
 • Momsregistrering krävs (moms 25 %) men befriad om försjälningen inte överstiger 30 000 kr

 

Stöd till energilagring

 • Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el.
 • Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets e-tjänst.
 • För installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.
 • Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst eller genom att ladda ned ansökningsblanketten som ska skickas till Länsstyrelsen.
 • Energilagringssystemet måste  kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.
 • Max 60 %, dock högst 50 000 kronor.
 • Inte möjligt att kombinera med annat offentligt stöd, som ROT-avdrag

 

Energieffektiva små- och medelstora företag

Energimyndigheten ger stöd och kunskap kring hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energi. På de här sidorna berättar de mer om olika stöd till energieffektivisering i ditt företag eller din organisation.

 

Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler 

Senast den 1 december varje år går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden. För att få investeringsbidrag för köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparation krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden.

Läs mer om investeringsstödet på Boverkets hemsida

 

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet erbjuder olika typer av stöd. En del är företagsstöd, annat är projektstöd. Här är det särskilt viktigt att ta kontakt med Länsstyrelsen och Jordbruksverket för att ta reda på om det finns ett stöd för dig och hur regelverket ser ut. Du hittar mer information  på Länsstyrelsen Norrbotten. Exempel på stöd som kan relateras till energi är:

Investeringsstöd till förnybar energi

 • företag inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan få stöd för att producera förnybar energi, både till eget bruk och försäljning.
 • Mindre Icke-jordbruksföretag kan få stöd men inte om det är bara till eget bruk.

Investeringar i småskalig infrastruktur, samlingslokaler, turismanläggninga mm

 • Stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur på landsbygden, tex bygga broar eller skapa system för samåkning
 • Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka
 • Upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.