Information om undervisning i modersmål

Informationen nedan gäller elever i både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
 
Skollagen 15 kap, 19 §
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har goda kunskaper i språket.
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

 

Du får mer information via din studie- och yrkesvägledare, SYV.