Kursbeskrivningar

 

Ekonomiämnen

Personaladministration - 100 p;ADMPER0
Behandlar all administration i en organisation gällande personalhantering.
Rekrytering,anställning, arbetsrätt och ekonomi i den teoretiska delen samt löneberäkning i dataprogram i den praktiska delen.

Privatjuridik 100 p; JURPRI0 
Behandlar juridiska frågor som kan uppstå i vardagslivet. Från familj, boende och försäkringar till arbete, brott och straff och internationell rätt.

Matematik och naturvetenskapliga ämnen

Biologi 1 – 100p; BIOBI01
Undervisningen i ämnet biologi syftar till att eleven skall utveckla sina kunskaper om begrepp, teorier och modeller samt öva sig i naturvetenskapliga arbetsmetoder. De ämnesområden som tas upp i Biologi 1-kursen är; Ekologi (grundläggande ”grön” biologi), Genetik och genteknik, Evolutionen, Biologiämnets karaktär och arbetsmetoder.

Biologi 2 – 100p; BIOBI02
Biologi 2-kursen tar upp olika aspekter av människans fysiologi från cellnivå till individnivå, också evolutionära aspekter utifrån fysiologins utveckling i djurriket beskrivs. Även inom Biologi 2-kursen tas naturvetenskapliga arbetsmetoder upp och laborationer ingår.

Biologi i vattenmiljöer – 100p; BIIVAT01
Syftet med kursen Biologi i vattenmiljöer är att eleven skall utveckla grundläggande kunskaper i limnologi (sötvattensbiologi). Flera aspekter av limnologiämnet tas upp och eleverna ges förutsättningar att utveckla följande: kunskaper om vattenlevande organismers biologi, kunskaper om fiske och vattenbruk, kunskaper om vattnets kemiska och fysikaliska egenskaper samt dess kretslopp, kunskaper om olika vattenekosystems ekologi och de miljöproblem som drabbar dem.

Fysik 1b1 – 100 p ; FYSFYS01b1
Ersätter: Fysik A 100 p
Kursen behandlar rörelse och krafter, energi och energiresurser samt fysikens karaktär,
arbetssätt och matematiska metoder. Flera laborationer ingår i kursen.

Fysik 1b2 – 50 p; FYSFYS01b2
Fördjupning av momenten från Fysik 1b1. Dessutom behandlas strålning inom medicin och teknik samt klimat- och väderprognoser. Flera laborationer ingår i kursen.

Fysik 2 – 100 p; FYSFYS02
Ersätter: Fysik B 150 p
Ytterligare fördjupning av momenten från Fysik 1b1. Dessutom behandlas vågor, elektromagnetism och signaler samt universums utveckling och struktur. Flera laborationer ingår i kursen.

Kemi 1 – 100p; KEMKEM01
Kursen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskaper om kemiämnet och utveckla elevens förmåga att arbeta naturvetenskapligt genom att planera, genomföra och tolka experiment. Kursen belyser även kemins betydelse för individen och samhället.

Matematik 1a - 100; MATMAT01a
som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram.
Ur kursinnehållet:
Taluppfattning, aritmetik och algebra. Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
Geometri. Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier. Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal.
Samband och förändring. Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter. Begreppen förändringsfaktor och index. Begreppen förhållande och proportionalitet. Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.
Sannolikhet och statistik. Beskrivande statistik. Beräkning av sannolikheter.
Problemlösning. Strategier för matematisk problemlösning. Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Matematik 1b - 100p; MATMAT01b
som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
Ur kursinnehållet:
Taluppfattning, aritmetik och algebra. Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet. Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg. Hantering av algebraiska uttryck och formler. Begreppet linjär olikhet. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer.
Geometri. Begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma.
Samband och förändring. Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter. Begreppen förändringsfaktor och index. Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner och potens- och exponentialfunktioner. Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer. Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.
Sannolikhet och statistik. Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap. Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg.
Problemlösning. Strategier för matematisk problemlösning. Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Matematik 2b - 100p; MATMAT02b
som bygger på kursen matematik 1b. Kursen är i första hand avsett för ekonomi- och samhällsprogrammet.
Ur kursinnehållet:
Taluppfattning, aritmetik och algebra. Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer. Räta linjens ekvation. Begreppet linjärt ekvationssystem. Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln. Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
Geometri. Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
Samband och förändring. Egenskaper hos andragradsfunktioner. Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe.
Sannolikhet och statistik. Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys. Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse. Egenskaper hos normalfördelat material.
Problemlösning. Strategier för matematisk problemlösning av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Matematik 3b - 100p; MATMAT03b
som bygger på kursen matematik 2a eller 2b. Kursen är i första hand avsett för ekonomi- och samhällsprogrammet.
Ur kursinnehållet:
Algebra. Begreppen polynom och rationella uttryck. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad.
Samband och förändring. Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering. Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde. Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner. Introduktion av talet e och dess egenskaper. Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion. Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan. Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata. Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
Problemlösning. Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Matematik 3c - 100p; MATMAT03c
som bygger på kursen matematik 2a eller 2c (samt med vissa kompletteringar för de som läst kursen 2b). Kursen är i första hand avsett för naturvetar- och teknikprogrammet.
Ur kursinnehållet:
Aritmetik, algebra och geometri. Begreppet absolutbelopp. Begreppen polynom och rationella uttryck. Egenskaper hos cirkelns ekvation och enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp. Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel.

Samband och förändring. Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde. Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner. Introduktion av talet e och dess egenskaper. Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion. Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan. Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata. Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
Problemlösning. Strategier för problemlösning av matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.


Matematik 4 - 100p; MATMAT04
som bygger på kursen matematik 3b eller 3c. Kursen är i första hand avsett för naturvetar- och teknikprogrammet.
Ur kursinnehållet:
Aritmetik, algebra och geometri. Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form. Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor. Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal. Användning och bevis av de Moivres formel. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen. Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer. Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri.
Samband och förändring. Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion. Skissning av grafer och tillhörande asymptoter. Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner. Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler. Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
Problemlösning. Strategier för problemlösning av matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Matematik 5 - 100p; MATMAT05
som bygger på kursen matematik 4. Kursen är i första hand avsett för naturvetar- och teknikprogrammet.
Ur kursinnehållet:
Samband och förändring. Strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer. Användning och lösning av differentialekvationer med digitala verktyg inom olika områden som är relevanta för karaktärsämnena.
Diskret matematik. Begreppet mängd, operationer på mängder, mängdlärans notationer och venndiagram. Begreppet kongruens hos hela tal och kongruensräkning. Begreppen permutation och kombination. Metoder för beräkning av antalet kombinationer och permutationer. Begreppen rekursion och talföljd. Induktionsbevis med konkreta exempel från till exempel talteoriområdet.
Problemlösning. Strategier för problemlösning av omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena som även fördjupar kunskaper om integraler och derivata. Matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i dessa situationer.

Naturkunskap 1 – 100p; NAKAK01a1
Kursen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt tränar sin förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. De naturvetenskapliga områden som behandlas är frågor om hållbar utveckling som energiförsörjning, klimat och ekologi. Miljö och miljöproblems orsaker, konsekvenser och lösningar behandlas i kursen. Det naturvetenskapliga arbetssättet och hur man dokumenterar vetenskapliga undersökningar tas också upp.

Naturkunskap 2 – 100p; NAKAK02
I naturkunskap 2 fördjupas kunskaperna i de områden som togs upp i naturkunskap 1, det gäller främst kunskaper i kemiämnet men även områden inom biologin som evolutionen ges ett större utrymme dessutom utgör människokroppens fysiologi en betydande del av denna kurs.

Samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen

Filosofi 1 – 50p; FIOFIO01
Eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt pågående samtal om vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet kan veta och om människans existens och handlande. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tänkande i mötet med filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera till att se tillvaron i ett vidare perspektiv, ge impulser att tänka i nya banor och utmana invanda föreställningar. Eleverna ska även få stifta bekantskap med den betydelse filosofi har haft för den kulturella, politiska och vetenskapliga utvecklingen.
Undervisningen utvecklar elevernas förmåga att analysera och ta ställning till olika verklighetsuppfattningar samt olika kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska ståndpunkter. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta ställning till existentiella, värdefilosofiska och aktuella samhällsfilosofiska frågor och teorier. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla redskap för att analysera och värdera information och därmed utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande samt förmåga till personliga ställningstaganden grundade på genomtänkta argument. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att uppfatta språkliga nyanser och argumentera logiskt.

Historia 1b - 100 p; HISHIS01b
Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt.

Historia 2a - 100 p; HISHIS02a
Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika
historiska frågeställningar. Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Religionskunskap 1 - 50 p; RELREL01
Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

Religionskunskap 2 - 50 p; RELREL02
Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna. Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.

Samhällskunskap 1b - 100 p; SAMSAM01b
Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. De mänskliga rättigheterna. Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden.

Svenska och moderna språk

Svenska 1 - 100p; SVESVE01
I kursen lär du dig att förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift anpassat efter situation och mottagare. Du övar upp din förmåga att delta i diskussioner och att hålla anföranden inför en grupp. I kursen får du även kunskap om språkets bruk och byggnad. Du får också iaktta och diskutera språkliga skillnader som kan bero på t.ex. ålder, kön, dialekter och social bakgrund. Dessutom får du en inblick i skönlitteratur från olika tider och kulturer.

Svenska 2 - 100p; SVESVE02
I kursen får du lära dig att förmedla dina tankar i tal och skrift med fokus på utredning och argumentation. Du får läsa texter från internationella, svenska, norska och danska författare, delvis på originalspråk. Även kopplingen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling tas upp. Dessutom kommer kursen att ge dig fortsatt inblick i språkets uppbyggnad och hur språkförhållandena ser ut i Sverige och övriga Norden, t.ex. minoritetsspråk och dialekter.
Engelska 5 – 100p; ENGENG05
I kursen i engelska 5 får du både muntligt och skriftligt, bl.a. lära dig att diskutera, argumentera och sammanfatta samt att bearbeta de muntliga och skriftliga framställningarna. Detta innebär också att få kunskap om hur man kan tydliggöra struktur och sammanhang i det talade och skrivna. Du får läsa och lyssna på skönlitteratur och olika slags texter. Dessutom får du kunskap om levnadsvillkor, attityder, traditioner m.m. i delar av världen där engelska används, bl.a. genom att lyssna till dialektalt färgat språk.

ENGELSKA 5 – närdistans - 100p; ENGENG05
Kursen har samma innehåll som dagtidskursen men med ett annat upplägg. Närdistans passar dig som inte har möjlighet att delta under dagtid pga. arbete eller praktik. Det innebär att du måste göra det mesta arbetet självständigt men du har möjlighet att göra det när det passar dig bäst.
Du får uppgifter att jobba med hemma under eget ansvar. Uppgifterna finns upplagda på en lärplattform, för tillfället Fronter. Obligatoriska uppgifter ska skickas in till läraren alternativt lämnas in på Fronter.
För att läraren ska kunna bedöma din nivå muntligt krävs deltagande på ett flertal lektionstillfällen. Du ska också göra obligatoriska muntliga framföranden.
Om du känner dig osäker på engelska ska du överväga om du inte ska gå dagtid istället då många fler tillfällen till övning ges.

Engelska 6 – 100p; ENGENG06
I kursen i engelska 6 får du både muntligt och skriftligt lära dig att diskutera, argumentera och sammanfatta m.m. i olika situationer och med olika syften samt att bearbeta framställ-ningarna. Hur man kan tydliggöra struktur och sammanhang i det talade och skrivna även i formella sammanhang ingår också. Dessutom får du kunskap om levnadsvillkor, traditioner, historiska, politiska och sociala sammanhang m.m. i delar av världen där engelska används. Att läsa samtida och äldre skönlitteratur och ta del av olika författarskap och litterära epoker är ytterligare ett moment. Du kommer också att få lyssna till talat språk och läsa olika slags texter med social och dialektal färgning. Vidare får du kunskap om strategier för att söka information och bidra till och aktivt medverka i t.ex. debatter.

Omvårdnadsämnen

Vård och omsorg
Undervisningen i dessa kurser syftar till att Du ska utveckla kunskaper för att arbeta nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Du ska utveckla din förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter. I dessa kurser skall Du också utveckla Din förmåga att utföra arbetsuppgifterna på ett yrkesmässigt sätt, dvs., etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Du kommer att få kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken för patienter och brukare samt personal. Du får lära dig användning av medicinskteknisk utrustning samt om informationsteknik inom verksamheten.

Vård och omsorgsarbete 1 – 200p; VÅRVÅR01
I kursen lär du dig olika begrepp inom vård och omsorg, hur smitta och smittspridning förhindras. Du får kunskap om det normala åldrandet och vård och omsorg vid livets slut. Du får även lära dig om sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt hur du använder teknisk utrustning och hjälpmedel. Du får även kunskap om arbetsmiljölagar och historik om sjukvården och socialtjänsten. I kursen ingår det 4 veckors APL inom äldreomsorgen.

Vård och omsorgsarbete 2 – 150p; VÅRVÅR02
Denna kurs bygger på vård och omsorgsarbete 1. I kursen lär du dig omvårdnadsprocessen samt teorier i vård och omsorg. Här ingår Hälso- och sjukvårdsuppgifter samt kunskap om vanliga sjukdomar, behandling, kontroller och provtagningar. Vårdplanering, rapportering och dokumentation ingår också i kursen. I kursen ingår även 4 veckors APL inom omvårdnad.

Medicin
Undervisningen i dessa kurser syftar till att Du ska utveckla kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Du får även möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar och skador. Du får lära dig att observera och rapportera förändringar i patientens tillstånd. Du lär dig medicinsk terminologi och har även praktiska övningar där du utvecklar din förmåga att utföra första hjälpen och hjärtlungräddning.

Medicin 1 – 150 p; MEDMED01
Det centrala i denna kurs är att du lär dig människokroppens uppbyggnad och funktion. Du får lära dig de vanligaste sjukdomarna och orsakerna till dessa. Du bör även kunna symtomen, diagnoserna samt behandlingen till sjukdomarna. Du läser också om mikroorganismer och hur dessa sprids vidare. Första hjälpen samt hjärt- och lungräddning, katastrofer och medicinsk terminologi ingår.

Medicin 2 – 100 p; MEDMED02
Denna kurs bygger på medicin 1. Här fördjupar du dig i uppbyggnaden av människokroppen. Du fördjupar dig i vatten-, elektrolyt-, syrabas- och näringsbalansen. Du får även kunskap om farmakologi samt specifika läkemedel och hur dessa verkar. Här fördjupar du dig i medicinska terminologin.

Hälsopedagogik – 100 p; HÄLHÄL0
Kursen syftar till att du skall lära dig om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete och arbeta hälsofrämjande utifrån att förstärka det friska. Du får även kunskaper om arbetsmiljöns påverkan på hälsan. Syftet är också att ska lära dig att utveckla metoder för att analysera människors hälsotillstånd. Du får även lära dig att kritiskt granska information från olika källor.

Friskvård och hälsa – 100 p; HÄLFRI0
I denna kurs lär du dig om människors livsvillkor och deras hälsoeffekter. Du får även lära dig om olika folkhälsosjukdomar och om hälsoupplysning individuellt och i grupp. Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn behandlas också i kursen. Stress stresshantering samt missbruk och beroende är också en del av innehållet, likaså kommunikation och coachning.

Etik och människans livsvillkor – 100 p; MÄNETI0
Undervisningen i kursen syftar till att du ska lära dig att utveckla kunskaper om människan utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa och, och ohälsa. Här får du utveckla din förmåga att arbeta med patienter och brukare från olika kulturer. Du får även lära dig att söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika källor.

Specialpedagogik
Undervisningen i specialpedagogik syftar till att utveckla kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Eleven skall också utveckla en förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument.

Specialpedagogik 1 – 100 p; SPCSPE01
Innehållet i denna kurs handlar om funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Du lär dig även att kritiskt granska information från olika källor, planera, genomföra, utvärdera, uppföljning och dokumentation av olika insatser. 

Specialpedagogik 2 – 100 p; SPCSPE02
Denna kurs bygger på kursen specialpedagogik 1 och handlar om bakgrunden till framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionsområdet. Även lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. I kursen ingår 2 veckors APL inom handikappomsorgen

Vård och omsorg vid demenssjukdom – 100 p; GERVÅR0
Kursen bygger på vård och omsorgsarbete 2.
Denna kurs handlar om demenssjukdomar, utredning samt bedömning av minnesfunktioner. I kursen ingår specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdomar samt vård och omsorg vid livets slut och palliativ vårdfilosofi.

Äldres hälsa och livskvaalitet – 200 p; GERÄLD0
Denna kurs bygger på kursen vård och omsorgsarbete 2 och handlar om det normala åldrandet. De vanligaste sjukdomarna vid åldrandet samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Kursen behandlar även funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrandet och vård och omsorg vid livets slut.

Akutsjukvård  – 200 p; SJUAKU0
Denna kurs bygger på kursen vård och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.
I denna kurs lär du dig att utveckla dina kunskaper om medicinskt omhändertagande vid olycksfall. Du lär dig att använda teknisk apparatur samt att utföra medicintekniska uppgifter. I kursen ingår 4 veckors APL inom akutsjukvård

Psykiatri
Undervisningens i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar, om livsvärldens betydelse för uppkomst av funktionsnedsättningarna liksom om samhällets och enskilda människans möjlighet att påverka den.  Eleverna ska bli medvetna om fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar samt utveckla förståelsen av att psykisk ohälsa kan drabba alla människor. Utveckla förståelse av hur vården, omsorgen och omvårdnaden ska utformas samt ges möjlighet att planera, genomföra dokumentera och utvärdera arbetet.

Psykiatri 1 – 100 p; PSYPSY01
Kursen skall ge kunskaper om den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet samt betydelsen av evidensbaserad kunskap. Insikter om orsaker till psykisk ohälsa samt faktorer som påverkar psykisk ohälsa och hälsa. Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar och omvårdnads/omsorgsprocessen olika steg och innehåll vid olika psykiska funktionsnedsättningar. Utveckla förmåga för att kunna möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående.

Psykiatri 2 – 200 p; PSYPSY02
Som bygger på kursen psykiatri 1.
Undervisningen ska ge kunskaper om vilka lagar och bestämmelser som styr verksamheten. Orsak, symtom, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt förebygga mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Vilka behandlingsformer och bedömningsinstrument det finns, hur samsjuklighet påverkar. Samtalsmetodik, vikten av samarbete med andra yrkesgrupper och verksamheter. Utbildning och stödverksamhet till anhöriga och vikten av delaktighet i vården för patienter och närstående. I kursen ingår praktik i 4 veckor inom kommunens eller landstingens verksamheter.