SFI

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare SFI är en
kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge
vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det
svenska språket                                                                                          

SFI finns för de vuxna som kommer till Sverige
utan kunskaper i svenska språket.

  • Från det år man fyller 16
  • Är folkbokkförd i en kommun
  • Inte har grundkunskaper i svenska
  • Kostnadsfri
  • Minst 15 timmar/vecka

En elev med annat modersmål än svenska ska få
lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk

Utbildningen ska ge språkliga redskap för
kommunikation och aktivt deltagande i vardas-,
samhälls- och arbetsliv.

Vuxna invandrare som saknar grundläggande läs-
och skrivfärdigheter får här möjlighet att lära sig
läsa och skriva det latinska alfabetet.

Utbildningen kan, utifrån elevens behov,
kombineras med förvärvsarbete och andra
aktiviteter såsom praktik eller annan utbildning.

Utbildningen består av tre studievägar,
beroende på tidigare studiebakgrund,
förutsättningar och mål. 

 

 

Kurs D

 

    Kurs C

Kurs C
Kurs B

        Kurs B

 Steg 3

       Kurs A

    Steg 2

 

Steg 1

 

 

     

 

 

 

 

Samhällsinformation inom
etableringsreformen
* på modersmålet
* 60 timmar
* Åtta olika områden