Värmepump

En värmepump fungerar i princip som ett kylskåp. Värme hämtas från en plats och avges till en annan. Det finns flera olika värmepumpar och här nedan tas de vanligaste upp.
En värmepump kan tex hämta värme från marken och avge det till husets värmesystem. Värmefaktorn på värmepumpen anger hur effektiv den är.

Är värmefaktorn 3 innebär det att för varje kilowattimme el som pumpen använder hämtar den 2 kilowattimmar värme från marken och avger totalt 1+2 = 3 kilowattimmar värme till huset. Det innebär att ju högre värmefaktor pumpen har desto effektivare är den.

Vid dimensionering av en värmepump så dimensioneras den för 50-70% av husets totala effektbehov vilket innebär att den ändå täcker ca 90% av det totala energibehovet. När det är som kallast ute spetsar en elpatron.

Mer information finns på Svenska värmepumpföreningens hemsida "SVEP

Bergvärme

Med en bergvärmepump tar man upp värmen från ett borrat hål. Djupet på hålet beror på hur stor energiförbrukning man har, vanligtvis mellan 150-200 m djupt. Fördelen med bergvärme är att det kräver ingen stor tomt, nackdelen är att det är dyrt att borra.

Läs mer i SVEP:s information om "Bergvärme"

Ytjordvärme

Med ytjordvärmepump hämtas värmen från ytjorden via slangar som är utlagda på ca 1m djup. Detta sätt kräver mycket längre slanglängd eftersom värmeupptagningsförmågan är lägre/m slang i ytjord jämfört med berghål. Slanglängden brukar vara kring 400-500 m, vilket kräver stor markyta.

Läs mer i SVEP:s information om "Ytjordvärme"

 

Sjövärme

Sjövärme fungerar på samma sätt som ytjordvärme men kollektorslangen läggs istället ut med tyngder på botten av en sjö eller vattendrag.

Läs mer i SVEP:s information om "Vattenvärme"

 

Luftvärme

En luftvärmepump består av en inomhusdel och en utomhusdel. Värmen hämtas från uteluften vilket innebär att den inte fungerar när det är som kallast ute. Det finns olika system inom luftvärmepumpar, man kan välja mellan komfortvärmepumpar, frånluftvärmepumpar eller luft/vatten värmepumpar.

Läs mer i SVEP:s information om "Luftvärme"

 

Miljö

En värmepump har inga direkta utsläpp eftersom det drivs med el men däremot vid framställandet av el förekommer utsläpp och miljöpåverkan. Vilken påverkan den har beror på hur el:en har främställts.

De miljöproblem som kan uppstå på grund av värmepumpar har sin grund antingen i läckage av köldmedier eller i värmeuttag från mark, vatten eller luft. I befintliga värmepumpar finns som regel köldmedier med ämnen som bryter ned ozonskiktet och även bidrar till växthuseffekten. Nya värmepumpar använder köldmedier som inte har en nedbrytande effekt på ozonskiktet, de bidrar dock till växthuseffekten. Tar man hänsyn till värmepumpens långa livslängd är denna miljöpåverkan dock betydligt mindre än den miljöpåverkan som andra energislag innebär. Utöver detta har värmepumpar givetvis en miljöpåverkan typisk den för elanvändning eftersom de drivs med el. Mer information om detta finns under rubriken el.

 

Pris

Bergvärme ca 120 000 kr- 200 000 kr

Ytjordvärme, sjövärme ca 80 000 kr- 160 000 kr
Luft-luftvärme ca 20 000kr

Kontakta återförsäljare för exakta priser. Priset är helt beroende på vilken anläggning och storleken på anläggningen.

 

För- och nackdelar

 

Fördelar Nackdelar
Kräver inte mycket arbete Dyr investering
Minskar elförbrukningen (om man går från eluppvärmning) Elberoende
   

 

Lokal kontakt

Kontakta energirådgivaren för återförsäljare

 

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56