Energianvändning

I Sverige har vi en högre energianvändning per invånare än i de flesta andra länder. Detta beror delvis på att vi är ett rikt land med en relativt hög andel energiintensiv industri men det kalla klimat som vi lever i är också en del av förklaringen. Tack vare vår stora tillgång på vattenkraft och bränslen från skogen är andelen fossila bränslen (t.ex. olja och naturgas) i det svenska energisystemet relativt lågt jämfört med de flesta andra i-länder. Sveriges energianvändning kan fördelas på tre olika sektorer; energianvändning i industrin, energianvändning för transporter och energianvändning i bostäder och service. Dessutom tillkommer energianvändning för utrikes sjöfart. I den totala slutliga energianvändningen brukar man räkna bort energianvändningen för utrikes sjöfart, energiförluster i kärnkraft och andra förluster. Av den totala slutliga energianvändningen står sektorn Industri för ungefär 38%, Transporter står för ungefär 23% och Bostäder och service står för ungefär 39%

 

Energianvändning för transporter

Transportsektorns energianvändning består nästan enbart av oljeprodukter, främst bensin och diesel. Användningen av alternativa drivmedel, t.ex. etanol, el och biogas, är än så länge marginell och står för en relativt liten del av energianvändningen (exklusive utrikes sjöfart) inom transportsektorn. Kostnaden för att framställa flertalet av de alternativa drivmedlen är idag högre än motsvarande kostnader för bensin och diesel. Skillnaden i kostnad minskar emellertid i takt med den tekniska utvecklingen och med införandet av miljöavgifter. Transporter ger upphov till miljö- och hälsofarliga utsläpp t.ex. koldioxid, som bidrar till växthuseffekten, och kväveoxider, som bidrar till övergödningen av sjöar och hav. De senaste årens potentiella miljövinster, till följd av utveckling mot effektivare motorer med mindre bränsleförbrukning och mindre utsläpp av föroreningar, har uteblivit eftersom vi kör allt större bilar med större motorer och högre bränsleförbrukning. Olika transportslag kräver olika mycket energi och ger upphov till olika mycket utsläpp. Att resa med tåg, till exempel, kräver mindre än en tiondel av den energi som samma resa med flyg använder.

Fordon Energi, kWh/personkm Koldioxid, g/personkm
Personbil 1 0,33 110
Buss 2   15
Persontåg 3 0,05 1
Flyg, inrikes 4 0,66 171
Flyg, Boeing 787 5 0,29 76
1. Genomsnittsbil 1997 års bestånd med två passagerare
2. Stor buss 1997 års bestånd, 60 passagerare
3. Intercity 65% beläggning
4. Resa i Sverige 65% beläggning
5. Genomsnittsresa Hongkong - New York 65% beläggning

Energianvändning i bostäder

Av energianvändningen i ett genomsnittligt svenskt småhus står uppvärmning och ventilation för ca 60%, varmvatten står för ca 20% och hushållsel (belysning, kyl, frys, apparater m.m.) står för ca 20%. Användningen av el har ökat kontinuerligt från 1970 till mitten av 1990-talet och speciellt användningen av el till uppvärmning har ökat kraftigt under denna period. År 2001 värmdes drygt en tredjedel av landets småhus med enbart el. Ungefär 19% av småhusen hade enbart direktverkande elvärme medan 15% hade vattenburen elvärme. Ungefär 11% av småhusen värmdes med enbart olja, 7% med fjärrvärme och 5% med enbart biobränsle. I flerbostadshus är fjärrvärme det vanligaste uppvärmningsalternativet följt av olja och elvärme.Ett ökat innehav av hushållsapparater, kopplat till ett ökat antal hushåll, har medfört att användningen av hushållsel har ökat under de senaste decennierna. Den ökade energieffektiviteten hos nyare apparater, främst vitvaror, har delvis bromsat denna ökning.

Om energi

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56