Energipolitik

Övergripande mål

EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade.

EU har därför enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till 2020. Klimatmålen brukar förkortas 20-20-20.

# Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer.

# Sänka energianvändningen med 20 procent.

# Höja andelen förnyelsebar energi till 20 procent av all energikonsumtion.

# Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent.

Nationella mål

# Minskade utsläpp av växthusgaser med 40 procent till 2020

# Andel förnybar energi år 2020 minst 50%

# 2050 är visionen att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Norrbottens läns energi- och klimatstrategi

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den högst prioriterade miljöfrågan. Därför har Länsstyrelsen i Norrbottens län, tillsammans med andra aktörer i länet, tagit fram en Klimat- och energistrategi och ett åtgärdsprogram, som pekar ut hur energieffektiviseringen av samhället, en ökning av andelen förnybar energi samt minskad klimatpåverkan, kan bli verklighet och vara drivkraft för regional tillväxt.

Norrbotten ska lämna sitt bidrag genom ett aktivt regionalt arbete för att både främja omställningen av energisystemet och en hållbar regional utveckling. Att främja en hållbar regional utveckling innebär att prioritera lösningar som ger synergieffekter mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna samtidigt som avvägningar mellan motstående intressen och konflikter mellan dessa tre dimensioner måste göras.

För att nå framgång måste hållbarhetsperspektivet beaktas i alla sammanhang när vi formar vår framtid. Omställningen av energisystemet i Norrbotten och arbetet med att nå minskad global uppvärmning kan delas in i två delar:

1)      Energieffektivisering genom förändring av beteende och livsstil, utveckling av nya tjänster och ny teknik.

2)      Ersättning av fossila energislag med förnybara energislag bland annat genom utveckling och implementering av ny teknik.

 

Mål för klimat- och energiarbetet

 1)      Energieffektivisering

Energianvändningen i länet ska bli effektivare än den var 2005. Detta ska ske bland annat genom: 

  • att specifika energianvändningen per ytenhet (driftel och uppvärmning) i bostäder, små och medelstora företag samt offentliga lokaler ska minska med 25 procent till 2020. 
  • att industrisektorn ska energieffektivisera 20 procent per BRP-krona.
  • att uppvärmning med direktverkande el ska upphöra till 2020.
  • att energianvändningen i transportsektorn ska effektiviseras med 20 procent.

 

2)      Förnybar energi
Användningen av förnybar energi ska ha ökat med 20 procent till år 2020 (jmf 2005) genom ersättning av fossila bränslen samt minskad energianvändning. Detta ska ske bland annat genom:

  • att användningen av eldningsolja inom industrin i Norrbotten ska ersättas till 100 procent av förnybara alternativ fram till år 2020.
  • att uppvärmning med fossila bränslen ska upphöra till 2020 att andelen förnybar energi i transportsektorn ska uppgå till 10 procent.

Lokala mål

Redan så tidigt som 1977 bestämdes att varje kommun i Sverige ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastläggs av kommunalfullmäktige (Lagen om kommunal energiplanering 1977:439). Sen dess har energifrågan blivit allt viktigare, inte minst med tanke på den pågående klimatförändringen.

 

Även på Europeisk nivå ses kommuner som viktiga partner som har en ledande roll i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser och bromsa klimatförändringen. De är väl insatta i de lokala förhållandena, tillgängliga resurser och vilka behov som finns lokalt och de är också väl förtrogna med invånarnas förväntningar och krav. Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för en god livsmiljö och de ansvarar för investeringar i infrastruktur som har långsiktiga effekter på viktiga nyckelsektorer (t ex energiförsörjning, transporter, avfallshantering, samhällsplanering). Energi -och klimatfrågor berör alla, och därför bidrar arbete med dessa frågor till en förstärkning av den lokala demokratin genom att intensifiera dialogen mellan berörda aktörer i regionen.

Vad gör Du ?

Energibranschen

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta en energirådgivare per telefon för mer information:

070 - 519 05 56