Kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Utbildningen ska ge vuxna kunskaper som behövs för att kunna delta i samhälls- och arbetsliv. Den syftar även till att göra det möjligt med fortsatta studier.

Du kan komplettera och repetera tidigare studier i ett eller flera ämnen. Kursinnehåll och arbetssätt är anpassade för vuxna. Utbildningen är kostnadsfri och studerande får låna läromedel. Utbildningen kan kombineras med arbete/praktik eller studier inom andra skolformer, den studerande kan själv bestämma studietakt.

Rätt att delta i utbildningen

Den som vill börja studera på grundläggande nivå har rätt till det från och med andra kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år om personen:

  • Är bosatt i landet.
  • Saknar kunskaper som barn/ungdomar får i grundskolan.
  • Har förutsättningar att klara utbildningen.

Den som har rätt att delta i utbildningen har också rätt att delta i sådan utbildning i annan kommun än hemkommunen, om utbildningen ges där.

Kurser

På grundläggande nivå finns kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap.

Betyg

Betyg sätts på avslutad kurs/delkurs med betyget  A - E. (Betyget E motsvarar det tidigare betyget Godkänd.) Den som avslutat kurser kan begära ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som är genomförda och betyget på dem.

Den som fått lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap får ett slutbetyg från utbildningen.

Frågor och anmälan

Du som har frågor om utbildningen eller vill anmäla dig – kontakta studievägledaren på vuxenutbildningen.